Nacházíte se zde: Rhino3D.cz > Články > Rhinoceros > Rozšíření funkčnosti Rhina souborem BONUS


Rozšíření funkčnosti Rhina souborem BONUS

Publikováno: 18.7.2005 | Autor: Jaroslav Wachtl | Rubrika: Rhinoceros | Komentáře: 4 - Doporučit

Nová položkaVývojáři společnosti McNeel&Associates uvedli k servisnímu balíčku SR3 soubor BONUS, který je po instalaci SR3 a poté souboru BONUS přímo integrován do Rhina. Nyní je přímou součástí nového servisního balíčku SR4. Tento balíček je pro uživatele Rhina volně ke stažení.

BONUS obsahuje přes 100 nových funkcí, které hrají zvláště při modelování komplexních modelů význačnou roli. Jednotlivé funkce Rhina jsou vhodně seskupeny a umožňují tak velmi jednoduchý a rychlý postup při modelování.


Volba jednotlivých funkcí souboru BONUS pomocí textového menu

textové menu

nebo pomocí ikon, které můžeme aktivovat v nástrojové paletě

ikony

ikony

a vhodně rozmístit po okrajích obrazovky Rhina

obrazovka Rhina

Bohužel většina příkazů v české verzi ne úplně charakterizuje funkce, které se pod volbou skrývají. Je tedy nutno si jednotlivé funkce vyzkoušet a pozorně sledovat požadavky na zadáni operací a dat.
V tomto článku uvedeme přehled funkcí BONUSU a použití některých v konkrétních aplikacích.

 

Přehled funkcí - položek menu

Soubory

 • AutoCAD 2004 A 2005 import\export: rozšíření původní verze. Čte také ACIS objemová tělesa.Automatická volba při importu\exportu.
 • Import geometrického pohledu. Importuje geometrické pohledy bez polygonových sítí.
 • GHS (general Hydrostatics) import\export: Importuje a exportuje obecnou hydrostatickou geometrii s posloupností modelování dílů.
 • GTS import: importuje GNU síťové (trojúhelníkové) plochy.
 • STEP import: aktualizuje stávající import a umožňuje importovat sestavy v blocích.
 • Step Strom: prověřuje strukturu importovaného STEP souboru.
 • PDF Import: importuje PDF soubory z Adobe Illustratoru 8.
 • Tisk 3D: máte-li nainstalovanou 3D tiskárnu, můžete tisknout formáty, které tiskárna umožňuje. K výběru slouží maska, která se objeví po volbě tisku.

Úpravy

 • Kopírovat objekty do vrstvy: kopíruje zvolené objekty do nové vrstvy.
 • Duplikovat vrstvu: kopíruje celý obsah stávající vrstvy do nové.
 • Správce stavu vrstev: ukládá a regeneruje stav vrstev.

Pohled

 • Přesunout cíl do objektu: přesune cílový bod pohledu do středu oblektu ohraničeného čtyřúhelníkem.
 • Orientovat kameru podle plochy: posune kameru do cílové plochy tak, aby souhlasila s pohledem.
 • Univerzální konstrukční rovina: nástroj pro stanovení univerzální konstrukční roviny.
 • Mobilní konstrukční rovina: polohuje konstrukční rovinu na zvolený objekt a mění ji spolu s objektem.
 • Rozvržení: nástroj umožňující rozvrhnout na papíře pohledy Rhina pro tisk.
 • Nastavení pokročilého zobrazení: přes 25 nových voleb pro nastavení zobrazení.
 • Přepnout gradient na pozadí: přepíná pozadí pohledu mezi plným obrazem a uživatelem zvoleným gradientem.
 • Nastavení gradientu na pozadí: stanovuje gradient pohledu.
 • Spin: plynule otáčí s pohledem zvolenou rychlostí.
 • Zachytit pohled do schránky: ukládá obrázek aktivního pohledu do paměti schránky Windows.
 • Zachytit pohled do souboru: ukládá obrázek aktivního pohledu do souboru.

Křivka

 • Souřadnice koncových bodů: zobrazí koordináty koncových bodů křivky.
 • Změnit poloměr: umožňuje změnit poloměr oblouku nebo kružnice.
 • Uzavřít lomenou čáru: spojí koncové body lomené čáry.
 • Otevřít lomenou čáru: umožňuje vyjmout zvolený úsek z lomené čáry
 • Zaoblit lomenou čáru: ve všech rozích lomené čáry generuje oblouk jednotného poloměru.
 • Plynulý přechod mezi křivkami: vytvoří plynulý přechod mezi křivkami a/nebo hranami plochy.
 • Přerušit křivku: umožňuje otevřít křivku mezi dvěma definovanými body.
 • Kontury křivky: generuje body kontury na zvolené křivce.
 • Boolovské operace s křivkami: použití Boolovských operací na křivky.
 • Řez křivkou: generuje průsečíky křivek.
 • Vytvořit UV křivky na ploše: generuje UV-paramerické křivky z plochy a křivky na plochách.
 • Duplikovat hranici stěny: duplikuje hranici ploch.
 • Vyjmout část křivky: separuje část křivky a duplikuje ji.
 • Obrys sítě: generuje lomenou čáru ohraničující polygonovou síť.
 • Odsadit kolmo k ploše: odsadí křivku na ploše kolmo k ploše ve zvolené vzdálenosti.
 • Hyperbola: umožnuje modelovat hyperbolu různými způsoby.

Plocha

 • Vložit bod: vloží řídicí body do křivek a ploch.
 • Odstranit bod: odstraní řídicí body.
 • Vytáhnout křivku kolmo k ploše: vytáhne křivku kolmo k ploše.
 • Zmenšit plochu k hraně: zmenší ustřiženou plochu co nejblíže ke střihovým hranicím.
 • Proměnné odsazení plochy: generuje plochu v definované vzdálenosti.
 • Zploštit: vytváří z prostorové plochy rovinnou plochu.

Těleso

 • Deska (Slab): generuje z lomené čáry prostorové těleso zvolené tlouštky stěn.
 • Hrany
  - přesunout hranu - přesune hranu tělesa
  - otočit hranu - otočí hranu ve spojených plochách kolem osy nebo refenčniho bodu
  - změnit měřítko hrany - zvětší nebo zmenší hranu plochy
 • Stěny
  - ohnout stěnu - umožňuje ohnutí stran(y) podle zvolené osy
  - sloučit stěnu - sloučí stěny v jeden celek
  - sloučit všechny stěny - sloučí všechny komplanární stěny spojených ploch v jednu stěnu
  - otočit stěnu - otočí stěnu ve spojených plochách kolem osy nebo refenčniho bodu
  - rozdělit stěnu - rozdělí stěnu spojených ploch pomocí křivky
 • Díry
  - umístit díru - vytvoří díru libovolného tvaru podle uzavřené lomené čáry v ploše nebo tělese.
  - rotační díra - vytvoří rotační díru zadaného profilu.
  - kruhová díra - rychlé vytvoření kruhové díry bez nutnosti konstruovat profilovou křivku díry.
  - pole děr - vytváří pole stejných děr v ploše nebo tělese
  - kruhové pole děr - vytvoří díry v polární soustavě v ploše nebo tělese
  - posunout díry - posunuje díry vytvořené v ploše nebo tělese
  - otočit díru - otočí díru v rovinné ploše
 • Vytáhnout k hranici: prodlouží stěnu k definované hranici
 • Vytáhnout stěnu: vytažení plochy ze spojené plochy v libovolném směru.
 • Přesunout k hranici: posune stěnu ke zvolené hranici
 • Přesunout stěnu: posune stěnu spojených ploch nebo těles
 • Drátořez: pomocí otevřených nebo uzavřených křivek provádí dělení (řezání) ploch nebo těles

Síť

 • Navázat hranu sítě: vynutí uzavření malé mezery v jedné síti.
 • Záplatovat jednu plošku: záplatuje díru v polygonové síti jednou polygonovou ploškou.
 • Vyplnit díru: zaplní uzavřenou ohraničenou síť trojúhelníkovými ploškami.
 • Vyplnit díry: zaplní otvory v síti pomocí trojúhelníků.
 • Odsadit polygonovou síť: vytvoří polygonovou síť v určité vzdálenosti od původní.
 • Zarovnat vrcholy sítě: zahladí vrcholy sítě.
 • Zbortit
  - podle obsahu plochy - zbortí plošky sítě, které mají větší a/nebo menší obsah, než je zadaná hodnota.
  - podle poměru stran - zbortí plošky sítě na základě zadaného poměru délky a šířky.
  - podle délky hran - zbortí hrany polygonové sítě, které mají větší nebo menší délku než je určitá vzdálenost k jednomu vrcholu sítě.
  - hranu - zbortí hrany vybraných polygonových sítí do jediného vrcholu sítě.
  - plošku - zhroutí plošku sítě do jediného vrcholu sítě.
  - bod - přesune vrchol sítě na pozici jiného vrcholu sítě.
 • Vyjmout
  - plošky
  - podle poměru stran
  - propojené
  - podle úhlu úkosu
  - duplikáty
  - podle délky hrany
  - podle obsahu plochy - vyjme plošky v rámci zadaného rozsahu obsahu plochy.
  - hranicí diry - duplikuje hranice díry
 • Smazat plošky sítě: smaže vybrané plošky polygonové sítě
 • Polygonová síť z bodů: vytvoří polygonovou síť pomocí bodů nebo mraku bodů
 • Výšková mapa sítě
 • Aplikovat UVN sítě: nabalí sítě a body na plochu na základě u,v souřadnic
 • Utility (užitečné)
  - Zrušit svary
  - Svařit vybrané vrcholy
  - Rozdělit hranu
  - Zaměnit hranu
  - Rozdělit rozpojené
  - Vyřadit degenerované plošky
  - Rekonstruovat normály
  - Rekonstruovat síť
  - Vyjmout poškozené plošky
  - Triangulovat nerovinné čtyřúhelníky

Transformace

 • Zarovnat: seřadí objekty podle hraničních obdélníků
 • Orientovat na křivce: orientuje objekty podle křivky

Nástroje

 • Výstrahy: zvukové upozornění po dokončení příkazu
 • Editor maker: editor pro makra
 • Odkaz
 • Rhino mail
 • Webový prohlížeč
 • Exportovat volby
 • Importovat volby
 • Kalkulačka
 • RPN kalkulačka
 • Připojit GHS Data
 • Zachránit soubor .3dm

Analýza

 • Obsah oblasti vymezené křivkou
 • Délka křivky
 • Odchylka bodů od plochy

Render

 • Úpravy z pohledu světla
 • Nastavit kuželové světlo podle pohledu
 • Nastavit pohled podle kuželového světla

 

Několik příkladů modelování pomocí funkcí BONUS

 

1. Modelování haly - domku pomocí půdorysné kontury

Normální funkcí Rhina - LomenáČára (PolyLine) nakreslete půdorys objektu:

pudorys objektu

Zvolte BONUS funkci Bonus > Těleso > Deska, klikněte na půdorysnou konturu a zadejte touštku zdí a poté výšku. Obdržíte následující objekt:

stěny

Tvar haly - domu můžete upravit. V menu zvolíte funkci Bonus >Těleso > Přesunout stěnu. Vyberte horní spojovací stěny a zadejte požadovanou vzdálenost.

přesunutá stěna

Nyní můžete vytvářet obrysy oken a dveří (např. v pohledu zpředu). Jejich poloha je libovolná z hlediska souřadnice Y. Mohou být před objektem nebo ve středu, ale i vzadu.
Potom zvolíte funkci Bonu > Těleso > Díry > Umístit díru.
Zvolíte stěnu ve které chcete mít otvor a potom obrys (oken - dveří). Obdržíte:

okno

Jednotlivé stěny je také možné zesílit. Zvolte Bonus > Těleso > Přesunout stěnu a zadejte směr a vzdálenost přesunu stěny.
Obdržíte:

přesun stěny 

Pomocí BONUS funkce Bonus > Těleso > Vytáhnout stěnu můžete stěny zešikmit tak, aby vyhovovaly sklonu střechy nebo aby modelovaly roh. Musíte v příslušných mistech vytvořit pomocné čáry (úsečky) a použit Bonus funkci Těleso > Stěny > Rozdělit stěnu. Po volbě horních stěn zvolíte dělící čáru a stěna bude rozdělena. Úsečka (čára) je vždy v normále k ploše. Obdržíte:

rozdělení stěn

Při rozdělení stěny jsou generovány dvě hrany na témže místě, ty je nutno obě pro tento případ vybrat a pak stěnu vytáhnout.

vytažení stěn

Nyní můžete různým způsobem vytvořit profil střechy, např. duplikovat hrany šikmých stěn, 3 body a pod.
Poté použijte k modelování střechy opět BONUS funkci Bonus > Těleso > Deska a obdržíte: střecha hotová střecha

Můžete libovolně zvolit barvu střechy.

obarvená střecha

2. Některé další modely vytvořené převážně pomocí BONUS funkcí

 

bonus model 1

Použité funkce z Rhina - Kvádr 3x
Funkce z menu BONUS - Těleso > Přesunout stěnu, Těleso > Díry > Umístit díru, Těleso > Díry > Kruhová díra, Těleso > Díry > Přesunout díru.

bonus model 2

3.Dělení objemového tělesa

Pomocí BONUS funkce Těleso > Stěny > Rozdělit stěnu můžete vytvořit různé modely a použít další funkce, např. Vytáhnout a Zaoblit.

dělení tělesa 1

dělení tělesa 2

4. Ohýbání tělesa

Pomocí BONUS funkce Těleso > Stěny > Ohnout stěnu.

ohnutí stěny 1

ohnutí stěny 2

Je možno pokračovat s dalšími funkcemi BONUS, bohužel to přesahuje rozsah informačního článku.

Jednotlivým funkcím Bonus Tools se budu podrobně věnovat v článku nebo seriálu, který bude v blízké době publikován na tomto serveru (pozn. Jan Slanina).

Autor: Dr. Ing. Jaroslav Wachtl

Související odkazy

Nahoru ↑

Diskuse k článku

 • [4] Pavel Bukacek20. 01. 2012, 19:27 – reakce na [3]

  reagovat

  dobry den,
  pokud se jedna o rutinni, neustale opakovanou zalezitost, muzete tyto vrstvy nastavit jako sablonu nebo normalni soubor .3DM a tento pak vzdy importovat

 • [3] Libor – 10. 01. 2012, 01:44

  Reaguje: [4] - reagovat

  Dobrý den,
  zásadně mi chybí funkce duplikovat více vrstev najednou, není na ni nějaký skript ke stažení?
  Díky.

 • [2] Jan Slanina16. 10. 2008, 10:32 – reakce na [1]

  reagovat

  Dobrý den,

  tyto nástroje jsou již dávno součástí Rhina 4, článek pochází z roku 2005 a v té době byly Bonus Tools opravdu jenom jako doplňkový modul pro Rhino 3.

  V Rhinu 4 najdete většinu z těchto nástrojů v menu Těleso / Nástroje pro úpravu těles (resp. Solid / Solid Editing Tools).

 • [1] Tomáš Irber – 16. 10. 2008, 08:25

  Reaguje: [2] - reagovat

  Dobrý den,
  měl bych dotaz mám studentskou verzi Rhina 4 a přestože, jsem si stáhnul poslední serviscní balíček, tak BONUS TOOLS nemam, mohl by mi někdo poradit.

  Děkuji