Nacházíte se zde: Rhino3D.cz > Slovník příkazů Rhina


Slovník příkazů Rhina

Příkaz v češtině Příkaz v angličtině
2DVýkres Make2D
3DPloška 3DFace
3Pohledy 3View
4Pohledy 4View
AnalýzaKřivosti CurvatureAnalysis
AnalýzaKřivostiVyp CurvatureAnalysisOff
AnalýzaÚhluÚkosu DraftAngleAnalysis
AnalýzaÚhluÚkosuVyp DraftAngleAnalysisOff
Anuloid Torus
AplikovatKřivky ApplyCrv
AplikovatSíť ApplyMesh
AplikovatUVNSítě ApplyMeshUVN
Audit Audit
AuditPoKaždémPříkazu AuditAfterEveryCommand
AuditSouboru3dm Audit3dmFile
BezEcha NoEcho
Blok Block
Bod Point
BodovéSvětlo PointLight
Body Points
BodyUV PointsFromUV
BodyVypnout PointsOff
BodyZapnout PointsOn
BoolKřivky CurveBoolean
BoolPrůnik BooleanIntersection
BoolRozdíl BooleanDifference
BoolSjednocení BooleanUnion
DalšíOrtoPohled NextOrthoViewport
DalšíPerspektivníPohled NextPerspectiveViewport
DalšíPohled NextViewport
DalšíPohledDoPopředí NextViewportToTop
DalšíU NextU
DalšíV NextV
DeformovatPoKřivce Flow
Délka Length
DélkaKřivky CurveLength
Deska Slab
Digitalizovat Digitize
DigitalizovatŘez DigSection
DigOdezva DigBeep
Doména Domain
Drapérie Drape
DrapérieBodů DrapePt
Drátořez WireCut
DrátovéZobrazení WireframeViewport
DuplikovarHraniciStěny DupFaceBorder
DuplikovatHranici DupBorder
DuplikovatHraniciDíryVSíti DupMeshHoleBoundary
DuplikovatHranu DupEdge
DuplikovatVrstvu DupLayer
DutýVálec Tube
Echo Echo
EditačníBodyZap EditPtOn
EditorMaker MacroEditor
EditorTečen HBar
Elipsa Ellipse
Elipsoid Ellipsoid
Enter Enter
Exportovat Export
ExportovatObrázky ExportBitmaps
ExportovatSPočátkem ExportWithOrigin
ExportovatVolby ExportOptions
FaroDiagnostika FaroDiagnostics
FaroKonfigurovatHardware FaroHardwareConfig
FaroNastavitSouborProtokolu FaroSetLogFile
FaroSondy FaroProbes
FaroTeplota FaroTemperature
GIPřechod GIBlend
GradientNaPozadí GradientView
GrafKřivosti CurvatureGraph
GrafKřivostiVyp CurvatureGraphOff
GSpoj GCon
HranyPlochy EdgeSrf
HrotŠipky Arrowhead
HustotaSítě MeshDensity
Hydrostatika Hydrostatics
Hyperbola Hyperbola
IgesStudovat IgesStudy
Importovat Import
ImportovatVolby ImportOptions
Info What
InterpolovatKřivku InterpCrv
InterpolovatKřivkuNaPoše InterpCrvOnSrf
JednuVrstvuVypnout OneLayerOff
JednuVrstvuZapnout OneLayerOn
KalibrovatDigitizér DigCalibrate
Kalk Calc
KalkPřepnout CalcToggle
KalkRpn CalcRpn
KalkRpnPřepnout CalcRpnToggle
Kamera Camera
KliknoutDigitizérem DigClick
Kolečko Dot
KolmoNaKRov Plan
KomolýKužel TCone
KoncovéZakřivení EndBulge
KonecKřivky CrvEnd
KonstantníStínování FlatShade
KontrolovatNovéObjekty CheckNewObjects
Kontury Contour
KonturyKřivky ContourCrv
Kopírovat Copy
KopírovatDoSchránky CopyToClipboard
KopírovatDoVrstvy CopyToLayer
KopírovatKRovDoVšech CopyCPlaneToAll
KopírovatNastaveníKRovDoVšech CopyCPlaneSettingsToAll
KopírovatRenderovacíOknoDoSchránky CopyRenderWindowToClipboard
Kóta Dim
KótaNatočená DimRotated
KótaPoloměru DimRadius
KótaPrůměru DimDiameter
KótaŠikmá DimAligned
KótaÚhlu DimAngle
Koule Sphere
Křivka Curve
KřivkaŘídicímiBodyPlochy CrvThroughSrfControlPt
KřivkaSkrzeBody CurveThroughPt
KřivkaSkrzeLomenouČáru CurveThroughPolyline
KřivkaZe2Pohledů Crv2View
Křivost Curvature
Krok Snap
Kroutit Twist
KRov CPlane
KruhováDíra RoundHole
KruhovéPoleDěr ArrayHolePolar
Kružnice Circle
Kužel Cone
Kuželosečka Conic
KuželovéSvětlo Spotlight
Kvádr Box
Laso Lasso
LineárníSvětlo LinearLight
LomenáČára Polyline
LomenáČáraNaSíti PolylineOnMesh
MapováníOkolí EMap
MapováníOkolíVyp EmapOff
Maximalizovat Maximize
MaxPohled MaxViewport
Měřítko Scale
Měřítko1D Scale1D
Měřítko2D Scale2D
MěřítkoDigitizéru DigScale
MěřítkoHrany ScaleEdge
MěřítkoNS ScaleNU
Minimalizovat Minimize
MrakBodů PointCloud
MřížkaBodů PointGrid
MRov MPlane
Nabalit Pull
NačístPohledyZeSouboru ReadViewportsFromFile
NačístPříkazovýSoubor ReadCommandFile
NačístVšechnyEntityIges ReadEveryIgesEntity
NáhledPředTiskem PrintPreview
NahraďMě ReplaceMe
NahrátSkript LoadScript
NahrátZásuvnýModul LoadPlugIn
NaklonitPohled TiltView
Nápověda Help
NápovědaBonusTools BonusToolsHelp
Napřímit Fair
NapřímitPlochu FlattenSrf
NastavitAktivníPohled SetActiveViewport
NastavitAktivníRenderovacíModul SetCurrentRenderPlugin
NastavitBody SetPt
NastavitHraniciProZoomObjektů SetZoomExtentsBorder
NastavitKrok SetSnap
NastavitKuželovéSvětloDlePohledu SetSpotLightToView
NastavitMapováníVrstevIges SetIgesLayerLevelMap
NastavitMaxPohled SetMaximizedViewport
NastavitOrto SetOrtho
NastavitPohled SetView
NastavitPohledDleKuželovéhoSvětla SetViewToSpotLight
NastavitPracovníAdresář SetWorkingDirectory
NastavitRovinný SetPlanar
NastavitTiskárnu PrintSetup
NastavitVrstvu SetLayer
NastavitVrstvuDleObjektu SetLayerToObject
Navázat Match
NavázatHranuSítě MatchMeshEdge
NavázatPlochu MatchSrf
NejbližšíBod ClosestPt
Nový New
NovýPohled NewViewport
ObálkovýKvádr BoundingBox
Obdélník Rectangle
Objem Volume
ObjemovéMomenty VolumeMoments
ObjemovéTežiště VolumeCentroid
ObkreslitObrázek TraceBitmap
Oblouk Arc
Obnovit Restore
ObnovitJazykovýSoubor RereadLanguageFile
ObnovitStínování RefreshShade
ObrazovýRám PictureFrame
Obrys Silhouette
ObrysSítě MeshOutline
ObsahKřivky CurveArea
ObsahPlochy Area
OchranaPředNahránímModulu PlugInLoadProtection
OdchylkaBodů PointDeviation
OdchylkaBodůEx PointDeviationEx
OdchylkaKřivek CrvDeviation
Odemknout Unlock
OdemknoutVybrané UnlockSelected
OdhlásitLicenci CheckOutLicense
Odkaz Hyperlink
OdkazováČára Leader
OdpojitDigitizér DigDisconnect
Odsadit Offset
OdsaditKolmo OffsetNormal
OdsaditPlochu OffsetSrf
OdsaditSíť OffsetMesh
OdstranitBod RemovePoint
OdstranitNásobnéUzlyPlochy RemoveMultiKnotSrf
OdstranitOtočenéNormály RemoveFlippedNormals
OdstranitUzel RemoveKnot
OdstranitZeSkupiny RemoveFromGroup
Ohnout Bend
OhnoutStěnu FoldFace
OpenGLInfo OpenGLInfo
Orientovat Orient
Orientovat3Body Orient3Pt
OrientovatKameruDlePlochy OrientCameraToSrf
OrientovatKolmoKeKřivce OrientPerpToCrv
OrientovatKřivkuDleHrany OrientCrvToEdge
OrientovatNaKřivce OrientOnCrv
OrientovatNaPloše OrientOnSrf
Orto Ortho
OrtoÚhel OrthoAngle
Otevřít Open
OtevřítJazykovýSoubor OpenLanguageFile
OtevřítLomenouČáru OpenPolyline
OtevřítModelyProNávody OpenTutorialModels
Otočit Rotate
Otočit3D Rotate3D
OtočitDíru RotateHole
OtočitHranu RotateEdge
OtočitKameru RotateCamera
OtočitOsyKRov RotateCPlaneAxis
OtočitPohled RotateView
OtočitSměr Flip
OtočitStěnu RotateFace
OtočnýStůl Turntable
OznačitKoncovéBodyKřivky AnnotateCrvEndPoints
Paleta Toolbar
PanelVlastnosti PropertiesPage
PanelVlastnostiDokumentu DocumentPropertiesPage
PanelVolby OptionsPage
Parabola Parabola
Paraboloid Paraboloid
Páska Ribbon
Pauza Pause
PauzaDigitizéru DigPause
Plát Patch
PlochaZMřížkyBodů SrfPtGrid
PlochaZMřížkyŘídicíchBodů SrfControlPtGrid
PlošnéMomenty AreaMoments
PlošnéSvětlo RectangularLight
PlošnéTěžiště AreaCentroid
PlynulýPřechod Blend
PlynulýPřechodKřivky BlendCrv
PlynulýPřechodPlochy BlendSrf
PočátekKřivky CrvStart
PodkladovýObrázek BackgroundBitmap
PohledZnovu RedoView
PohledZpět UndoView
PojmenovanáKRov NamedCPlane
PojmenovanýPohled NamedView
PojmenovatSkupinu SetGroupName
PokročiléZobrazení AdvancedDisplay
Pole Array
PoleDěr ArrayHole
PoleKruhové ArrayPolar
PoleNaKřivce ArrayCrv
PoleNaKřivce ArrayCrv
PoleNaKřivceNaPloše ArrayCrvOnSrf
PoleNaPloše ArraySrf
Poloměr Radius
PoloprůhlednéZobrazení GhostedViewport
Polygon Polygon
PolyKoule MeshSphere
PolyKužel MeshCone
PolyKvádr MeshBox
PolyLomenáČára MeshPolyline
PolyRovina MeshPlane
PolyVálec MeshCylinder
PosunoutPohled Pan
Potáhnout Loft
Potrubí Pipe
PovolitAlfaPříkazy EnableAlphaCommands
Poznámky Notes
PracovníSezení Worksession
PředchozíPohled PrevViewport
PředchozíU PrevU
PředchozíV PrevV
PřekreslováníVypnout SetRedrawOff
PřekreslováníZapnout SetRedrawOn
PrekryvnáPaleta PopupToolbar
PřekryvnéMenu PopupMenu
PřemapovatKRov RemapCPlane
PřerušitKřivku BreakCrv
Přesunout Move
PřesunoutCílDoObjektů MoveTargetToObjects
PřesunoutDoAktivníVrstvy ChangeToCurrentLayer
PřesunoutHranu MoveEdge
PřesunoutKHranici BoundaryMove
PřesunoutOtvor MoveHole
PřesunoutPohledDoPopředí BringViewportToTop
PřesunoutPohledDoPozadí PushViewportToBack
PřesunoutStěnu MoveSide
PřesunoutUVN MoveUVN
PřesunoutUVNVyp MoveUVNOff
Převést Convert
PřevéstNaBezier ConvertToBeziers
Převrátit Invert
PřevrátitBody InvertPt
PřevzítPerspektivu PerspectiveMatch
PřevzítVrstvu MatchLayer
PřidatDalšíU AddNextU
PřidatDalšíV AddNextV
PřidatDoSkupiny AddToGroup
PřidatPředchozíU AddPrevU
PřidatPředchozíV AddPrevV
PřihlásitLicenci CheckInLicense
PříkazováHistorie CommandHistory
PříkazovýŘádek CommandPrompt
Příkazy Commands
PřipojitGHSData AttachGHSData
PřiřaditPrázdnouTexturu AssignBlankTexture
Procházka Walkabout
Prodloužit Extend
ProdloužitKřivkuNaPloše ExtendCrvOnSrf
ProdloužitPlochu ExtendSrf
ProložitBodyRovinou PlaneThroughPt
ProložitKřivky FitCrv
ProložitPlochu FitSurface
ProložitPlochu FitSrf
ProměnnéOdsazeníPlochy VariableOffsetSrf
ProměnnéZaoblení VRBSrf
PromítatUchopování ProjectOsnap
Promítnout Project
PromítnoutDoKRov ProjectToCPlane
Průsečík Intersect
RedukovatSíť ReduceMesh
Reference Reference
Rekonstruovat Rebuild
RekonstruovatHrany RebuildEdges
RekonstruovatNormálySítě RebuildMeshNormals
RekonstruovatSíť RebuildMesh
RenderovanéZobrazení RenderedViewport
Renderovat Render
RenderovatNáhled RenderPreview
RenderovatNáhledovéOkno RenderPreviewWindow
RenderovatNáhledVOkně RenderPreviewInWindow
RenderovatOkno RenderWindow
RenderovatVOkně RenderInWindow
RentgenovéZobrazení XrayViewport
Reparametrizovat Reparameterize
ResetovatLokalizačníSlovník ResetLocalizationDictionary
Řez Section
ŘezKřivkou SectionCrv
ŘezMrakemBodů PointCloudSection
ŘeznáRovina CutPlane
ŘeznéProfily CSec
RežimTažení DragMode
RhinoMail RhinoMail
RohovéBody SrfPt
RotačníDíra RevolvedHole
Rotovat Revolve
RotovatPoTrase RailRevolve
Rovina Plane
RovinnáPlocha PlanarSrf
Rovinný Planar
RozbalitTextury UnpackTextures
RozčlenitPlochu CutUpSurface
Rozdělit Split
RozdělitHranu SplitEdge
RozdělitHranuSítě SplitMeshEdge
RozdělitHranuSítěStarý SplitMeshEdgeOld
RozdělitNaSegmenty Divide
RozdělitPodélZlomů DivideAlongCreases
RozdělitPohledHorizontálně SplitViewportHorizontal
RozdělitPohledVertikálně SplitViewportVertical
RozdělitRozpojenouSíť SplitDisjointMesh
RozdělitStěnu SplitFace
Rozpojit Explode
RozvinoutPlochu UnrollSrf
Rozvržení Layout
SbalitTextury PackTextures
Síť Mesh
SíťKřivek NetworkSrf
SíťNaNurbs MeshToNurb
SíťZBodů MeshFromPoints
SjednotitNormálySítě UnifyMeshNormals
Skicovat Sketch
SkicovatDigitizérem DigSketch
Skrýt Hide
SkrýtBody HidePt
SkrýtKameru HideCamera
Skupina Group
SloučitHranu MergeEdge
SloučitPlochy MergeSrf
SloučitStěny MergeFace
SloučitVšechnyStěny MergeAllFaces
Smazat Delete
SmazatPloškySítě DeleteMeshFaces
Směr Dir
SměrovéSvětlo DirectionalLight
Spin Spin
Spirála Spiral
Spojit Join
SpojitHranu JoinEdge
SpojKřivky CrvSeam
SpojPlochy SrfSeam
SprávceBloků BlockManager
SprávceStavuVrstev LayerStateManager
SprávceZásuvnýchModulů PluginManager
Spustit Run
SpustitSkript RunScript
StínovanéZobrazení ShadedViewport
Stínovat Shade
StínovatVybrané ShadeSelected
Storno Cancel
Storno2 Cancel2
Stříhat Trim
StřihovéKřivky TrimCurves
StromStep StepTree
StylMrakuBodů PointCloudStyle
Svařit Weld
SvařitVrcholy WeldVertices
SynchronizovatKRov SynchronizeCPlanes
SynchronizovatPohledy SynchronizeViews
Šroubovice Helix
Táhnout1 Sweep1
Táhnout2 Sweep2
Tapeta Wallpaper
Text Text
TextovýObjekt TextObject
Tisk Print
TriangulovatNerovinnéČtyřúhelníky TriangulateNonPlanarQuads
TříditVrcholyHran SortVertexEdges
TrojúhelníkováSíť TriangulateMesh
Uchop Osnap
Úhel Angle
ÚhelPerspektivy PerspectiveAngle
Ukončit Exit
Uložit Save
UložitAutomaticky Autosave
UložitJako SaveAs
UložitJakoŠablonu SaveAsTemplate
UložitRenderovacíOknoJako SaveRenderWindowAs
UložitVzestupně IncrementalSave
UložitZmenšený SaveSmall
UmístitDíru PlaceHole
UpravitSkript EditScript
UpravitText EditText
ÚpravyZPohleduSvětla EditLightByLooking
URov UPlane
Úsečka Line
Úsečky Lines
Uzamčít Lock
Uzavřít Cap
UzavřítLomenéČáry ClosePolylines
Váha Weight
Válec Cylinder
VarováníTest WarningTest
Vlastnosti Properties
VlastnostiDokumentu DocumentProperties
VlastnostiPohledu ViewportProperties
VlastnostiZobrazeníSítí MeshDisplayProperties
Vložit Paste
VložitBod InsertPoint
VložitEditačníBod InsertEditPoint
VložitObjekty Insert
VložitÚsečkuDoKřivky InsertLineIntoCrv
VložitUzel InsertKnot
VložitZlom InsertKink
Volby Options
VolbyRenderovanéhoZobrazení RenderDisplaySettings
Vrstva Layer
Vybrat Select
VybratBody SelPt
VybratDleBarvy SelColor
VybratDleČíslaVrstvy SelLayerNumber
VybratDleNázvu SelName
VybratDleVrstvy SelLayer
VybratDuplikáty SelDup
VybratID SelID
VybratInstanciBloku SelBlockInstance
VybratInstanciBlokuDleNázvu SelBlockInstanceNamed
VybratKóty SelDim
VybratKrátkéKřivky SelShortCrv
VybratKřivky SelCrv
VybratKřížovýmOknem SelCrossing
VybratLomenéČáry SelPolyline
VybratMetoduPrůsečíků SelectIntersector
VybratMrakyBodů SelPtCloud
VybratNestříhanéPlochy SelUntrimmedSrf
VybratOtevřenéKřivky SelOpenCrv
VybratOtevřenéPlochy SelOpenSrf
VybratOtevřenéSítě SelOpenMesh
VybratOtevřenéSpojenéPlochy SelOpenPolySrf
VybratPlochy SelSrf
VybratPoslední SelLast
VybratPoškozenéObjekty SelBadObjects
VybratPředchozí SelPrev
VybratPropojené SelConnected
VybratSítě SelMesh
VybratSkupinu SelGroup
VybratSpojenéPlochy SelPolysrf
VybratStříhanéPlochy SelTrimmedSrf
VybratSvětla SelLight
VybratU SelU
VybratUV SelUV
VybratUzavřenéKřivky SelClosedCrv
VybratUzavřenéPlochy SelClosedSrf
VybratUzavřenéSítě SelClosedMesh
VybratUzavřenéSpojenéPlochy SelClosedPolySrf
VybratV SelV
VybratViditelné SelVisible
VybratVolnéVrcholySítě SelNakedMeshEdgePt
VybratVše SelAll
VybratVýběrovýmOknem SelWindow
VybratŽádný SelNone
Vyčistit Purge
Vyhladit Smooth
VyhodnotitBod EvaluatePt
VyhodnotitUVBod EvaluateUVPt
VyjmoutBod ExtractPt
VyjmoutČástKřivky ExtractSubCrv
VyjmoutČástSítě ExtractMeshPart
VyjmoutDrátovýModel ExtractWireframe
VyjmoutDuplicitníPloškySítě ExtractDuplicateMeshFaces
VyjmoutHranySítě ExtractMeshEdges
VyjmoutHranySítěDleDélkyHrany ExtractMeshFacesByEdgeLength
VyjmoutHranySítěDlePoměruStran ExtractMeshFacesByAspectRatio
VyjmoutIzočáru ExtractIsocurve
VyjmoutPlochu ExtractSrf
VyjmoutPloškySítě ExtractMeshFaces
VyjmoutPloškySítěDleObsahu ExtractMeshFacesByArea
VyjmoutPloškySítěDleÚhluÚkosu ExtractMeshFacesByDraftAngle
VyjmoutPoškozenéPlochy ExtractBadSrf
VyjmoutPoškozenéPloškySítě ExtractBadMeshFaces
VyjmoutPropojenéPloškySítě ExtractConnectedMeshFaces
VyjmoutŘídicíPolygon ExtractControlPolygon
VymazatVšechnySítě ClearAllMeshes
VymazatZpět ClearUndo
Výpis List
VyplnitDíru FillHole
VyplnitDíry FillHoles
VypnoutVybranéBody PtOffSelected
VypsatLokalizačníSlovník DumpLocalizationDictionary
VyřaditDegenerovanéSítě CullDegenerateFaces
VystředitTextKóty DimRecenterText
VýškováMapa Heightfield
VýškováMapaSítě MeshHeightfield
Vytáhnout Extrude
VytáhnoutKHranici BoundaryExtrude
VytáhnoutKřivku ExtrudeCrv
VytáhnoutPlochu ExtrudeSrf
VytáhnoutStěnu ExtrudeSide
VytvořitUVKřivky CreateUVCrv
VytvořitUVKřivkyNaPloše CreateUVCrvOnSrf
Vzdálenost Distance
WebovýProhlížeč WebBrowser
Zachránit3dm Rescue3dm
ZachytitObrazovkuDoSchránky ScreenCaptureToClipboard
ZachytitObrazovkuDoSouboru ScreenCaptureToFile
ZachytitPohledDoSchránky ViewCaptureToClipboard
ZachytitPohledDoSchránky ViewCaptureToClipboard
ZachytitPohledDoSouboru ViewCaptureToFile
ZachytitPohledDoSouboru ViewCaptureToFile
ZakázatUchopování DisableOsnap
ZakázatUchopování NoSnap
ZaměnitHranuSítě SwapMeshEdge
ZaměnitPohled SwapView
ZaměnitSkryté HideSwap
ZaměnitUzamčené LockSwap
Zaoblit Fillet
ZaoblitHranu FilletEdge
ZaoblitLomenouČáru FilletPolyline
ZaoblitPlochu FilletSrf
ZáplatovatJednuPlošku PatchSingleFace
Zarovnat Align
ZarovnatProfily AlignProfiles
ZarovnatVrcholySítě AlignMeshVertices
ZavřítPohled CloseViewport
ZavřítRenderovacíOkno CloseRenderWindow
ZbortitHranuSítě CollapseMeshEdge
ZbortitPloškuSítě CollapseMeshFace
ZbortitPloškySítěDleDélkyHrany CollapseMeshFacesByEdgeLength
ZbortitPloškySítěDleObsahu CollapseMeshFacesByArea
ZbortitPloškySítěDlePoměruStran CollapseMeshFacesByAspectRatio
ZbortitVrcholSítě CollapseMeshVertex
Zebra Zebra
ZebraVyp ZebraOff
Zešikmit Shear
ZjednodušitKřivky SimplifyCrv
Zkontrolovat Check
Zkosit Chamfer
ZkositPlochu ChamferSrf
ZkrátitKřivku SubCrv
ZměnitNaNeperiodickou MakeNonPeriodic
ZměnitNaPeriodickou MakePeriodic
ZměnitNaUniformní MakeUniform
ZměnitPoloměr ModifyRadius
ZměnitStupeň ChangeDegree
ZměnitVrstvu ChangeLayer
ZmenšitPlochuKHraně ShrinkSrfToEdge
ZmenšitStříhanouPlochu ShrinkTrimmedSrf
Znovu Redo
ZnovuNásobně RedoMultiple
Zobrazit Show
ZobrazitBody ShowPt
ZobrazitHrany ShowEdges
ZobrazitHranyVyp ShowEdgesOff
ZobrazitKameru ShowCamera
ZobrazitObrázek DisplayBitmap
ZobrazitPaletu ShowToolbar
ZobrazitPříkazovýŘádek DisplayCommandPrompt
ZobrazitUchop ShowOsnap
ZobrazitVybrané ShowSelected
Zoomovat Zoom
ZoomovatOhnisko ZoomLens
Zpět Undo
ZpětNásobně UndoMultiple
ZpětVybrané UndoSelected
Zploštit Smash
Zrcadlit Mirror
ZrušitSkupinu Ungroup
ZrušitStřih Untrim
ZrušitSvaření UnWeld
Zúžit Taper
Žebro Fin